Word lid!

Beleid & Financiering

Doel

De BOSK wil de plek zijn waar mensen met een aangeboren lichamelijke handicap en de ouders van kinderen met een aangeboren lichamelijke handicap elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen helpen.

 

De formele doelstelling van de BOSK luidt: "Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van individuele personen die vanaf hun jeugd lichamelijk gehandicapt zijn en de ouders, voogden of verzorgers van deze personen." De uitwerking van deze doelstelling vind je terug in de statuten zoals die zijn goedgekeurd door onze leden.


Waar de BOSK voor staat, lees je hier in begrijpelijker taal. 

Activiteiten

Op verschillende manieren probeert de BOSK haar doel te bereiken. We verzamelen en verspreiden informatie. We behartigen de belangen van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders bij politici, onderzoekers, verzekeraars en zorgverleners. En we zorgen ervoor dat mensen met elkaar in contact komen.

Jaarverslag 2018 

Voor een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar, zie het BOSK Jaarverslag 2018

Organisatiestructuur

De BOSK is een vereniging met leden die het bestuur kiezen. Een klein aantal betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers voert het dagelijkse werk uit onder leiding van een directeur. Meer informatie over de organisatie vind je hier.

De BOSK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407276. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 0026.03.044.L.01.
Ons rekeningnummer is: IBAN: ABNA 0816484473 t.n.v. BOSK, Utrecht.

Als organisatie die niet gericht is op winst maar op de belangen van mensen met een lichamelijke handicap heeft de BOSK een ANBI-status. Hierdoor ziet de belastingdienst donaties aan de BOSK als aftrekbare gift en hoeft de BOSK geen belasting te betalen over erfenissen en nalatenschappen. 

Financiën

De activiteiten van de BOSK worden gefinancierd met contributies, donaties, subsidies, eigen fondsenwerving en projectgelden. Het cijfermatig overzicht vind je in onze jaarrekening (2017). De volledige jaarrekening inclusief de daarbij behorende controleverklaring van de onafhankelijke accountant is bij de BOSK op te vragen via info@bosk.nl. De jaarrekening van 2018 volgt nog.

Leden

De leden van de BOSK zorgen voor de basiscontinuïteit van de organisatie. De BOSK kent lidmaatschappen voor volwassenen en ouders, voor jongeren, voor professionals en voor instellingen. Voor haar basisfinanciering krijgt de BOSK daarnaast ondersteuning van de Phelps Stichting (voor onze activiteiten rond cerebrale parese), de VriendenLoterij via het Prinses Beatrix Spierfonds, en het fonds PGO van het ministerie van VWS. 

Giften en donaties

Daarnaast zijn wij erg blij met de giften en donaties die wij ontvangen. Die zijn cruciaal voor ons werk en voor onze stabiele financiële positie op langere termijn. Sommige gevers blijven graag anoniem, andere kiezen juist voor bekendheid. Bovendien denken mensen aan ons in hun testament of bij hun erfenis. Wil jij ook bijdragen aan het werk van de BOSK? Word dan donateur of neem de BOSK op in het testament!

 

Om ons werk in de toekomst te kunnen blijven doen, heeft de BOSK eigen fondsenwerving op touw gezet. Goede voorbeelden hiervan zijn Steptember en Operatie Glimlach hier en daar. 

Projecten

Voor concrete doelen ontwikkelt de BOSK projecten die voor een groot deel met financiële ondersteuning van fondsen worden uitgevoerd. Zo stelde een ruime subsidie van de Medtronics Foundation ons in staat deze site te ontwikkelen en meer aandacht te geven aan onze fondsenwerving en communicatie. En zo kunnen wij met hulp van de Vriendenloterij werken aan een Ervaringskenniscentrum. Belangrijke financiële partners bij onze projecten zijn onder andere het Johanna Kinderfonds, de NSGK, Fonds NutsOhra, het Revalidatiefonds en het VSB-fonds. Onderaan deze pagina vind je de logo's van de fondsen die ons de afgelopen jaren hebben ondersteund.

Met steun van...

Ten slotte hebben wij onze activiteiten kunnen uitvoeren omdat leveranciers niet alle kosten van hun dienstverlening aan ons doorberekenden. In het bijzonder zijn wij S2B, Daemen ICT, Softmedia en BKB dankbaar voor hun steun.

 

Beloningsbeleid

De BOSK houdt haar overheadkosten zo laag mogelijk, zodat de inkomsten grotendeels besteed worden aan de doelstelling. Veel werk wordt gedaan door (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.

 

De medewerkers van de BOSK worden betaald volgens de CAO Zorg en Welzijn; dit geldt ook voor de directeur. Zijn jaarlijkse brutoloon bedraagt € 61.866. Bestuursleden krijgen geen inkomen of vacatiegeld, maar zij kunnen wel aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. Ook vrijwilligers ontvangen vanzelfsprekend een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

Fondsen