Word lid!
16 maart 2016

Project Emp/Ouder

Vanaf 2016 doet de BOSK, samen met acht andere belangenorganisaties mee met het project Emp/Ouder. Emp/Ouder heeft als doel: het ontwikkelen van individuele en collectieve (kennis)producten en interventies die ouders ondersteunen en bekrachtigen (empoweren) om hun rol als zorg-regisseur en/of gezinshoofd (nog) beter te vervullen.

Ouders spelen een cruciale rol in het leven van een kind met een beperking, of chronische ziekte. Ten eerste zijn zij van belang om het kind vanuit het beschermde gezinsleven voor te bereiden op de periode waarin ouders op grotere afstand komen te staan. Ten tweede zijn ouders in veel gevallen de spil in de zorg (cure en care) rondom het kind. Ouders zijn (zeker in het begin) hiertoe niet altijd even goed in staat, omdat zij kennis en/of vaardigheden voor het spelen van deze rollen missen.

 

Om een persoon met een chronische ziekte of aandoening vanuit een zo solide mogelijke gezinsbasis levenslang de beste zorg en de maximale kwaliteit van leven te kunnen geven versterken we met dit project de kracht, inbreng en positie van deze ouders.

 

Van, voor en door ouders

De BOSK vindt het heel belangrijk dat Emp/Ouder een project is van, voor en door ouders. Dat wil zeggen dat ouders van begin tot eind een grote inbreng hebben bij het proces: van het bepalen van lacunes in kennis en vaardigheden tot de keuze voor te ontwikkelen ondersteuningsinstrumenten, en van het inbrengen van hun ervaringskennis tot het uitdragen van de resultaten. Om dit te bereiken hebben we de volgende subdoelstellingen opgesteld die we, samen met de ouders, willen gaan behalen:

 

• Behoeften inventarisatie
Inzicht krijgen in wat de belangrijkste kennis en vaardigheden zijn waar ouders behoefte aan hebben om hun rol als ouder in het gezin en als regisseur van kennis, zorg en ondersteuning beter uit te voeren.


• Methodieken ontwikkelen om van individuele naar collectieve kennis te komen
Beschikking krijgen over methodieken waarmee we de kennis en ervaringen van individuele ouders kunnen omzetten naar concrete kennisproducten en interventies waar ouders behoefte aan hebben. Samen kijken we naar welke manieren het beste passen om de vertaalslag te maken van de individuele kennis en ervaringen die elke ouder met elk uniek kind heeft, en hoe we het totaal van deze kennis kunnen omzetten in concrete producten. Hiertoe zetten we expertise in op het gebied van IT, maar ook op het gebied van kennismanagement en training –al naar gelang de uitkomsten van het proces van co-creatie.


• Producten en interventies
Nadat we thema's, methodieken en producten hebben geselecteerd, en we de methodieken hebben uitgewerkt, richten we ons op de ontwikkeling van concrete (kennis)producten, instrumenten en interventies. Hiermee kunnen ouders zich de kennis en vaardigheden eigen maken, om de zorg rond hun kind beter vorm te geven en hun rol als vader of moeder (nog) beter in te vullen. Deze producten en interventies kunnen handicap- en/of ziekte-specifiek zijn, maar we streven er ook naar methodieken en instrumenten te ontwikkelen die handicap- en ziekte-overstijgend zijn in te zetten. Opnieuw geldt dat ouders meebeslissen en mee vormgeven aan de producten en instrumenten die we ontwikkelen.


• Gebruik in de praktijk
Ten slotte kijken we met ouders hoe de ontwikkelde producten, maar ook de gevolgde werkwijze van co-creatie, onder de aandacht gebracht kan worden van andere ouders en verenigingen. Dit heeft een driedelig doel: (1) we willen dat zoveel mogelijk ouders de ontwikkelde producten en interventies gebruiken; (2) we willen dat de unieke aanpak van co-creatie en de specifieke methodieken ook buiten de kaders van het project worden ingezet voor en door ouders; (3) we willen dat we de ontwikkelde methodieken en producten kunnen verbeteren en aanpassen op basis van de gebruikerservaringen van ouders. De laatste fase van het project staat daarom in het teken van verspreiding, communicatie, evaluatie en in gang zetten van nieuwe cycli. Tevens zorgen we er in deze periode voor dat de ontwikkelde producten en methodieken worden geborgd.


Ervaringsraad

Om ouders bij alle fasen van het project te betrekken zetten we een ervaringsraad op. Hieraan doen ouders van de deelnemende organisaties mee. De ervaringsraad is breed van opzet, zodat ouders van verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn. De ervaringsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleider en kijkt met een kritisch oog naar de haalbaarheid van de activiteiten en de en toepasbaarheid van de resultaten. De BOSK streeft naar fysieke aanwezigheid van ouders bij overleg of activiteiten van de ervaringsraad. Die dynamiek heeft namelijk grote meerwaarde in het proces van co-creatie. We zijn ons er echter van bewust dat sommige ouders weinig mobiel zijn, juist door een zorgintensief kind. Om hun de mogelijkheid van input niet te ontnemen, creëren we voor hen andere manieren om mee te denken en input te geven.

 

Informatie en communicatie

We zullen je regelmatig op de hoogte houden van dit project. Maar ook nodigen we je binnenkort uit om mee te praten mee te denken en je ervaringen te delen.