Word lid!

Toekomst BOSK

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 15 december hebben de leden ingestemd met het voorstel om de vereniging BOSK te splitsen in vier verenigingen voor CP, EMB, Schisis, Spina Bifida/Hydrocephalus. De BOSK houdt na 66 jaar op te bestaan.

Om meer te kunnen betekenen voor mensen met een handicap of aandoening, moest de BOSK veranderen.

Vier verenigingen

Het bestuur heeft in 2018 een plan uitgewerkt om tot vier verenigingen te komen: een vereniging voor cerebrale parese, een vereniging voor spina bifida en hydrocephalus, een vereniging voor EMB (incl. Joubert) en een vereniging voor schisis (incl. Pierre Robin en Stickler). Deze vier verenigingen gaan zelf bepalen hoe zij het meeste kunnen betekenen voor hun eigen achterban. Zij kiezen hun eigen doelen en bepalen zelf hoe ze die doelen willen bereiken. Wat niet verandert is de inzet van het landelijk bureau. De komende jaren kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van de kennis, ervaringen en netwerken en betaalde medewerkers die de BOSK nu heeft. 

Waarom?

De eerste reden om te vernieuwen is van financiële aard. De afgelopen jaren hebben we er alles aan gedaan om een financieel gezonde vereniging te zijn. De wijze waarop de BOSK was georganiseerd, leverde echter structurele financiële knelpunten op die het voortbestaan van de BOSK bedreigden. Elke afzonderlijke vereniging heeft straks de mogelijkheid om jaarlijks een instellingssubsidie van € 55.000 aan te vragen bij de overheid. De BOSK kreeg nu slechts € 45.000 per jaar. Elke afzonderlijke vereniging zal bovendien makkelijker nieuwe leden kunnen aantrekken en fondsen kunnen werven omdat zij zich op een specifieke achterban richten.

De tweede reden voor splitsen had te maken met het verenigingsgevoel. In de loop der tijd is de BOSK gegroeid tot een brede vereniging waar zo'n tien handicaps onderdak vonden. Steeds vaker merkten we dat mensen zich niet altijd thuis voelden bij de BOSK, omdat de BOSK ook aan zoveel andere handicaps onderdak bood. We verwachten dat verenigingen gegroepeerd rond specifieke handicaps of aandoeningen leiden tot nieuwe energie en nieuw elan.

 

De laatste reden is de veronderstelling dat vier verenigingen straks meer voor hun achterban kunnen bereiken dan wij nu als één vereniging voor elkaar krijgen. In najaar 2017 hebben we leden en niet-leden gevraagd wat zij van de BOSK vinden, wat zij van de BOSK verwachten en waar zij ruimte voor verbetering zien. De uitkomsten verschilden aanzienlijk van aandoening tot aandoening. De afgelopen jaren hebben geleerd dat een brede vereniging als de BOSK er in deze verscheidenheid onvoldoende in slaagt om alle leden voldoende te bieden en te ondersteunen. Aparte verenigingen kunnen beter inspelen op de specifieke verzoeken, wensen en behoeften van hun eigen achterban. 

Wat willen we bereiken?

Onze ambitie verandert niet. Door te splitsen kunnen we naar verwachting meer focus aanbrengen op elke specifieke aandoening. Daardoor kunnen we nog beter blijven opkomen voor jouw belangen in zorg, onderzoek en politiek. Afhankelijk van de wensen van de onafhankelijke verenigingen blijven we ervaringskennis verzamelen en doorgeven, ondersteuning bieden in het leven met een aandoening en ontmoetingen faciliteren. De vier verenigingen zullen zeker de eerste jaren nauw blijven samenwerken met elkaar en met het landelijk bureau. We geloven dat ze juist vanuit deze sterke basis uit zullen groeien tot sterke verenigingen van en voor mensen van hun handicap of aandoening.

 

We hopen samen verder te bouwen aan een vereniging die helemaal aansluit bij jouw wensen en behoeften!

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 september werd het voorgenomen besluit tot splitsing van de vereniging BOSK in vier verenigingen aangenomen. Tijdens de ALV op 15 december hebben de  leden ingestemd met het voorstel tot splitsing.

Meer informatie

Notulen Algemene ledenvergadering 23 juni 2018 

Notulen Algemene ledenvergaderin 15 september 2018

Powerpointpresentatie Splitsing en samenwerking vier verenigingen