Word lid!

Woordenlijst spina bifida

Klik op een van de letters van het alfabet. Mist u een woord of heeft u andere opmerkingen? Mail het ons!

 

A B C D E F G H I  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

 

A

   
Achterhoofdsgat   Gat in de schedel, waardoor hersenen en ruggenmerg met elkaar in verbinding staan
ADL   Activiteiten van het dagelijks leven
Ambulante begeleiding                  Onderwijs door leerkrachten van het speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs.
Anencefalie   Totaal of bijna ontbreken van de (grote) hersenen
Antibiotica   Geneesmiddelen die de groei van bacteriën verhinderen of zelfs bacteriën doden
Anti-epilepticum   Geneesmiddelen tegen epilepsie
Areflexie   De afwezigheid van normaal aanwezige spierreacties, die onwillekeurig optreden bij het bekloppen met een reflexhamertje
Arthodese   Verstijving van een gewricht
Autonome reflexen   Prikkeloverbrenging van zenuwen van het autonome zenuwstelsel
Autonoom zenuwstelsel   Zenuwbanen die, buiten de wil om, verschillende organen doen functioneren
     

B

   
Bandagist   Iemand die heelkundige verbandmiddelen maakt en verkoopt
Benige   Uit bot bestaand
Beugel   Hulpmiddel tegen kromgroeien en bij belasten van het been
Bewegingsapparaat   Spieren, botten een gewrichten
BOSK   Vereniging van mensen met een lichamelijke beperking
Bovenste spronggewricht   Scharniergewricht opgebouwd uit de ondereinden van het scheenbeen en het kuitbeen en het sprongbeen. De ondereinden van het scheenbeen en het kuitbeen vormen samen de vork die om de katrol van het sprongbeen (talus) grijpt.
Brace therapie    Behandeling met een korset
     

C

   
Céle    Blazige zwelling
Chiari II-malformatie   Misvorming van de hersenen, waarbij een deel van de kleine hersenen door het achterhoofdsgat in het wervelkolkanaal uitzakt
Colonspoelen   Verwijderen van de ontlasting door middel van het schoonspoelen van de endeldarm met water
Congenitaal   Aangeboren, bij de geboorte aanwezig
Conservatieve behandeling   Behoudende behandeling, d.w.z. niet-chirurgisch maar met behulp van geneesmiddelen, oefeningen of hulpmiddelen
Contracturen   Dwangstanden in een gewricht
Contra-indicatie   Aanwijzing, reden of toestand die een bepaalde ingreep of behandeling ongewenst maakt
CT-scan   Computer tomografie, een speciale röntgentechniek
Cyste   Holte, meestal met vloeistof gevuld
Cystografie   Rröntgenonderzoek van blaas en nieren door middel van contrastvloeistof
Cystoscopie   Instrument om in de blaas te kijken
Cysto-urethrografie   Onderzoek naar de blaasfunctie door middel van röntgenfoto's. Voor dit onderzoek is het nodig dat door een katheter contrastvloeistof in de blaas gebracht wordt
     

D

     
Deformiteit   Misvorming
Diagnostiek   Het vaststellen welke afwijking er aanwezig is
Diabetes mellitus   Suikerziekte
Drain/drainage systeem    Afvoer/afvoersysteem met slangetjes
Dwarslaesie   Beschadiging van het ruggenmerg waardoor de verbinding verbroken is tussen de hersenen en de zenuwvezels die zich onder het niveau van de beschadiging bevinden
     

E

     
 Echografie   Onderzoek met behulp van geluidstrillingen
 Electroden   Plakkertjes met snoertjes eraan
 Embryo   Het vruchtje waaruit het kind ontstaat
 Endeldarm   Laatste gedeelte / uitgang van de darmen
 Endo   Inwendig, binnenin
 Epilepsie   Aandoening in de hersenen
     
 

F

   
Faeces   Ontlasting, de verzameling van onverteerbare voedselresten en te verwijderen afvalstoffen
Foetaal   Van het nog ongeboren kind ( foetus)
Fysiotherapie   Behandelwijze waarbij de patiënt wordt behandeld met onder andere oefeningen, massage en fysische ( natuurkundige) therapie, waarbij gebruik gemaakt kan worden van  onder meer warmte, koude, elektriciteit en straling
     

G

     
Genetic counseling   Voorlichting over de erfelijkheid van een bepaalde afwijking, en het begeleiden van de betrokkenen bij de keuze met betrekking tot nageslacht
Genetisch                      Met betrekking tot erfelijkheid, erfelijk
Groeihormoondeficiëntie    Te weinig aanmaak van groeihormoon in het lichaam
     

H

   
Heiligbeen   Onderste gedeelte van de wervelkolom
Herhalingsrisico   De grootte van het risico dat een verschijnsel opnieuw optreedt
Hersenschors   De buitenste laag van het hersenweefsel waarin de zenuwcellen liggen
Hersenventrikels   Hersenholte / hersenkamer
Heupluxatie   Dwangstanden of abnormale ontwikkeling van de heupen
Holvoet   Voet met een hoog voetgewelf ( pes cavus)
Hydrocephalus   Waterhoofd; door onvoldoende afvoer of te grote aanmaak van hersenvloeistof neemt het volume van dit vocht toe, waardoor een te hoge druk ontstaat en hersenholtes  en schedel uitzetten
Hyperreflexie   Het bestaan van overmatig sterke spierreacties bij onderzoek van de onwillekeurige reacties, b.v. kloppen met een reflexhamer
     
 

I

   
Immobilisatie   De gecorrigeerde stand vasthouden
Incontinentie   Het niet kunnen ophouden van urine en/of ontlasting, waardoor onvrijwillig verlies van ontlasting of urine optreedt
Infectie   Ontsteking
Intermitterend   Met onderbrekingen
     
 

K

   
Katheter   Slap of stijver buisje, gebruikt voor het legen van de blaas
Katheteriseren   Het legen van de blaas met een katheter
Klompvoet   Verkromde stand van de voet door verlamming van sommige spieren
Kyfose   (Meestal) achterwaarts gerichte doorbuiging van de wervelkolom ( bochel)
     

L

   
Laesie   Beschadiging
Liquor   Hersen –of ruggenmergvocht
Lordose   Te sterke doorbuiging van de wervelkolom in het lendengebied in voorwaartse richting
Lumbaal   Van de lendenen of de lendewervels
Luxatie   Ontwrichting
     

M

   
Meningen   Vliezen die om hersenen en ruggenmerg liggen
Meningitis   Hersenvliesontsteking
Meningocéle   Een blazige zwelling die is omgeven door ruggenmergvlie
Meningo myelo céle   Ontwikkelingsstoornis van het ruggenmerg waarbij zowel de ruggenmergvliezen als het ruggenmerg zelf betrokken zijn en gedeeltelijk als een       blaas uitstulpen.
Motoriek   De actieve bewegingen
     
 

N

   
Nefroloog   Arts gespecialiseerd op het gebied van blaas en nieren
Neurale buis   Buisvormige structuur in het ontwikkelingsstadium van het centrale zenuwstelsel
Neurochirurg   Chirurg die opereert dat wat met het zenuwstelsel te maken heeft
Neurologisch   Met betrekking tot de werking van de hersenen, zenuwen en spieren
Neuro radiologisch   Röntgenonderzoek van het (centrale) zenuwstelsel
Nierdialyse   Afvoeren van afvalstoffen uit het bloed bij niet functioneren van de nieren
     

O

   
Obstipatie   Verstopping van de darm. Bij een gestoorde darmfunctie wordt de ontlasting niet voldoende voortgestuwd, zij wordt hard en kan de darm opvullen  en afsluiten
Obstructie   Belemmering
Orthese   Een spalk of beugel of aanpassing in de schoen die gewrichten kan corrigeren of ondersteunen. Het is een verzamelnaam voor lichaam gebonden voorzieningen die niet vervangend zijn. (een prothese is een voorziening die wél vervangend is)
Orthopedagogiek   Leer van de opvoeding van het lichamelijk en/of geestelijk afwijkende kind
Orthopedie   Onderdeel van de geneeskunde dat zich speciaal bezighoudt met het voorkomen en herstellen van misvormingen en functie stoornissen aan het   bewegingsapparaat
Orthopedisch chirurg   Chirurg die gespecialiseerd is in operaties aan het bewegingsapparaat
Osteotomie   Doorsnijden van het bot
     

P

   
Paramedisch   Verband houdend met medische wetenschap of praktijk
Paralyse   Verlamming
Paralytisch   Verlamd
Parapodium   Apparaat om een kind in staande houding steun te geven en het staan te oefenen
Pathologie   Ziektenleer, ziektenkunde
Pathologisch   Op de ziektenleer betrekking hebbend
Peristaltiek   Bewegingen van de darmen
Pes   Voet
Pes adductus   Afwijkende stand van de voor voet
Pes calcaneus   Hakvoet
Pes cavus   Holvoet
Pes equinus   Spitsvoet, in hoofdzaak bepaald door een te korte achillespees
Pes equinus   Varus adductus klompvoet, een combinatie van een te korte achillespees, een naar binnen gedraaide stand van de achtervoet en een naar binnen gedraaide stand van de voorvoet
Pes varus   Een opgetrokken stand van de binnenzijde van de voet
Plastisch chirurg   Chirurg gespecialiseerd op het gebied van reconstructieve, vormende chirurgie
Posterior   Achterste
Prenataal   Voor de geboorte
Preventief   Uit voorzorg
Profylactisch   Voorbehoedende maatregelen ter voorkoming van een ziekte
Punctie   Prik of steek
     

R

   
Rachischisis   Gespleten rug ( rachis= wervelkolom, schisis is splijting
Recidief   Opnieuw optreden van een ogenschijnlijke ziekte
Reciprocator   Een korset-beugelapparaat, waarmee een kind zonder kracht in de benen kan leren lopen. Een Reciprocator geeft steun aan de benen, het bekken en de romp. Je kunt er alternerend (zoals iedereen loopt) en zitten. De instrumentmaker maakt het korset-beugelapparaat per individueel kind. Om het evenwicht tijdens het lopen te behouden is ook een loophulpmiddel noodzakelijk (rollator of elleboogkrukken).
Rectum   Endeldarm
Redresseren   Corrigeren, het weer in de goede stand of op de goede plaats brengen
Reflexbewegingen   Bewegingen die onafhankelijk van onze wil tot stand komen
Reflux   Het terugstromen van vloeistof, bijvoorbeeld urine uit de blaas naar de nieren
Revalidatie   Specialisme in de geneeskunst die zich richt op mensen die in hun omgeving gehinderd worden door beperkingen, voornamelijk op basis van motorische stoornissen. In een revalidatiecentrum kunnen via de revalidatiearts paramedische therapeuten of psychosociale zorgverleners worden ingeschakeld om in multidisciplinair teamverband een optimaal niveau van functioneren nat te streven
     

S

   
Sacraal   Uitgaande van het heiligbeen of van den ruggenmerg segmenten ter hoogte van het heiligbeen
Screening   Onderzoek van een grote groep mensen op een betrekkelijk eenvoudige manier om te bepalen wie een verhoogd kans op een bepaalde afwijking heeft en uitgebreider onderzocht moet worden.
Scoliose   Verkromming van de wervelkolom in zijdelingse richting
Secundair   Bijkomend, op de tweede plaats
Secundaire contractuur   Bijkomende verkorting van spieren, pezen en/of gewrichtsbanden
Sensibiliteit   Gevoeligheid ( van de huid) voor prikkels
Sichelfuss   Sikkelvoet, pes adductus
Slappe verlamming   Verlamming waarbij de spieren slap aanvoelen
Spasticiteit   Spasticiteit onwillekeurige bewegingen die kunnen optreden door prikkels van buitenaf in de spieren. De spieren verstijven hierdoor.
Spastische verlamming   Verlamming gepaard gaande met verstijvende onwillekeurige bewegingen die niet actief af te remmen zijn
Sphincter   Sluitspier
Spieratrofie   Verlies van spiervolume, dunner worden van de spier
Spierdysbalans   Spiergroepen rond een gewricht die niet goed met elkaar samenwerken
Spina bifida    Letterlijk: gespleten ruggengraat doordat één of meerdere wervelbogen niet gesloten zijn. Aperta: open, dus uitwendig zichtbaar. Occulta: verborgen. Zie ook Vormen
Spitsvoet   Voet staat met de tenen nar beneden gebogen
Spondylodese    Verstijven van de wervelkolom
Strabisme   Scheelzien
Stress incontinentie   Het onvermogen urine op te houden bij drukverhoging in de buik, bijvoorbeeld door lachen of hoesten
Sympatische zenuwstelsel   Onwillekeurig zenuwstelsel waardoor veel zelfstandige functies in het lichaam geregeld worden, ( bv hartslag, darmbewegingen)
Syringomyelie    Holtes in het ruggenmerg
     

T

   
Tethered cord    Vastzittend ruggenmerg of gekluisterde conus
Tractie   Het trekken
Trauma   Beschadiging
Traumatisch   Door een trauma optredend, als gevolg van een trauma
     

U

   
Urethra   Urinebuis ( van blaas naar buiten)
Urine-stoma   Kunstmatig operatief aangelegde uitmonding van urinewegen
Urodynamisch onderzoek   Onderzoek naar functie van blaas en plasbuis
Uroloog   Chirurg, gespecialiseerd op het gebied van blaas en nieren
     

V

   
Vesico ureterale reflux   Het terugstromen van urine vanuit de blaas naar de urineleiders
Vesico vaginale fistel   Abnormale verbinding tussen blaas en schede
Voetgewelf   In dwarse en overlangse richting hol gewelf. Gevormd voor voetwortel en middelvoetsbeentjes
Vruchtwaterpunctie   Prik met injectienaald door de buikhuid van de moeder tot in de holte met vruchtwater waarin het ongeboren kind ligt. Van dit vruchtwater wordt een kleine hoeveelheid opgezogen in een spuit voor onderzoek
     

Z

   
Zenuwstelsel, centraal   Hersenen, hersenstam en ruggenmerg